تماس با ما


نشانی : تهران خيابان حافظ، خيابان رودسر شرقی، شماره
۷،

کدپستی ۱۵۹۸۶۳۹۱۱۳
صندوق پستی : ۵۱۸۹-۱۴۱۵۵

تلفن : ۷۷ ۲۴ ۸۸۸۰ – ۴۷ ۱۱ ۸۸۸۰
دورنگار : ۶۱ ۶۵ ۸
۸۸۹

Internet : http://www.riss.ir  or
http://www.risstudies.org
E-mail : info@risstudies.org

تمام حقوق مادی و معنوی محتویات این دیدارگاه متعلق به پژوهشکده مطالعات راهبردی می‌باشد.