یاسر نورعلی وند

یاسر نورعلی وند مطالب 16

یاسر نورعلی وند کارشناس مسائل اروپا و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی است.یاسر نورعلی وند کارشناس مسائل اروپا و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی است.

تمام حقوق مادی و معنوی محتویات این دیدارگاه متعلق به پژوهشکده مطالعات راهبردی می‌باشد.