فرزاد پورسعید

فرزاد پورسعید مطالب 10

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی معاون پژوهشی و عضو گروه مطالعات پایه و روش شناسی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه های مطالعاتی: نظریه های امنیت، جامعه شناسی امنیت، تروریسم و ضد ترروریسم، مطالعات آسیای غربیدانشجوی دکتری اندیشه سیاسی معاون پژوهشی و عضو گروه مطالعات پایه و روش شناسی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه های مطالعاتی: نظریه های امنیت، جامعه شناسی امنیت، تروریسم و ضد ترروریسم، مطالعات آسیای غربی

تمام حقوق مادی و معنوی محتویات این دیدارگاه متعلق به پژوهشکده مطالعات راهبردی می‌باشد.