نوشته‌ها

نظام پارلمانی و بایسته‏‌های سنجش کارکردی

, ,
در روزهاي گذشته موضوع تغيير نظام حكومتي در جمهوري اسلامي ايران از وضعيت فعلي ( تقريبا نيمه رياستي) به نظام پارلماني توسط برخي از نمايندگان مجلس مطرح گرديد. تا آنجاکه اين نمايندگان از تصميم خود براي نگارش نامه به رهبري نظام برای صدور دستور بازنگری در …